Videnblade

Listen nedenfor omfatter alle videnblade, der er udgivet. Videnbladene er udgivet i perioden 1989 - 2001. En del af videnbladene downloades i html-format, mens andre downloades som pdf-filer.

    Fact sheets

The list below include all the fact sheets that have been published. They are all in Danish. The factsheets have been published in the period 1989 - 2001. The files on the list are available for downloading as html-files / pdf-files.

 

Kronologisk indholdsfortegnelse / Table of contents, chronological (in Danish)

Alfabetisk indholdsfortegnelse / Table of contents sorted by topic (in Danish)

 

  Title/Titel Issued
169 Miljømærkning af brændeovne og andre lukkede ildsteder 31.10.01
168 Brandteknisk vejledning nr. 32 - Biobrændselsfyrede centralvarmesystemer, 2. udgave 31.10.01
167 Drivhusgasemission ved tilvejebringelse af brændsler 21.06.01
166 Fyringsforsøg under Energiafgrødeprogrammet 21.06.01
165 Presning og håndtering af halm i minibigballer 21.06.01
164 Tilvækst af energipil i klonforsøget Haraldskær 06.04.01
163 Kulstofbinding i skove 06.04.01
162 Miljømærkning af biobrændselskedler 06.04.01
161 Prøvningsgrundlag og emissionsgrænser for træfyrede kedler under 300 kW (I) 11.01.01
160 Ny godkendt kvalitetsbeskrivelse for brændselsflis 11.01.01
159 Afbrænding af nonfood-korn i mindre fyringsanlæg 19.12.00
158 Regler for opbevaring af halm i det fri 19.12.00
157 Presning og håndtering af halm i rundballer 19.12.00
156 Anvendelse af rapsolie i oliefyr 03.10.00
155 Brændselsdata 03.10.00
154 Halms brændværdi i forhold til vand- og askeindhold 03.10.00
153 Kritisk parametre ved brændselskøb 31.07.00
152 Prøvningsgrundlag og emissionsgrænser for træfyrede kedler under 300 kW (II) 31.07.00
150 Introduktion til videnbladene 31.07.00
149 Skovflishuggere på det danske marked 31.07.00
148 Bekendtgørelse om anvendelse af aske fra biomassefyrede værker 29.03.00
147 Flisasker - kemisk sammensætning 29.03.00
146 Halmasker, kemisk sammensætning 21.12.99
145 Langtidsopbevaring af træ til flisning efter stormfald 21.12.99
144 Stormfaldet den 3. december 1999 21.12.99
143 Kvalitetsbedømmelse af træpiller 04.10.99
142 Biobrændselssanalyse på Internettet 04.10.99
141 Kvalitetsbestemmelse af halm til ffyringsformål 04.10.99
140 Snitning og nedmuldning af halm 04.10.99
139 Usædvanlige brændsler – frøafrens 18.06.99
138 Brændemaskiner 18.06.99
137 Energiafgrøders forbrændingsegenskaber 18.06.99
136 Røggaskondensering på halmfyrede varmeværker 26.03.99
135 Valg af kedel til halmfyring 26.03.99
134 Usædvanlige brændsler – solsikkeskaller 26.03.99
133 Usædvanlige brændsler – bongossi 21.12.98
132 Usædvanlige brændsler – sheanødder 21.12.98
131 Usædvanlige brændsler – oliven 21.12.98
130 Halmballer: Typer, størrelser, volumen, vægt og densitet 21.12.98
129 Status over biomasseforgasning i Danmark 01.10.98
128 Leverandører/fabrikanter af mindre dampturbiner til kraftvarmeanlæg 01.10.98
126 Svovlindhold i halm, træflis og træpiller 01.10.98
125.2 Brændværdi for brændselsflis til handelsafregning 26.03.99
124 Forholdsregler mod sodmedrivning i våde skorstene 29.06.98
123 Fyringsforsøg med energikorn på Hanunstrup Fjernvarmeværk 29.06.98
122 Transportenergi  01.04.98
121 Graddøgn  01.04.98
120 Presning og håndtering af halm i storballer  01.04.98
119 Leverandører af træpille- og briketteringsanlæg  17.12.97
118 Er flis brandfarlig?  17.12.97
117 Afskrivninger, henlæggelser, indexregulering  06.10.97
116 Måleenheder for varmeproduktion  06.10.97
115 Gødskning af energipil med slam  18.06.97
114 Dyrkning af energipil  18.06.97
113 Miljøforhold ved fyring med biomasse-restprodukter  18.06.97
112 Anvendelse af fast biomasseaffald  18.06.97
111 Energikorn: Sammenligning af hvede, rug og triticale  25.03.97
110 Skorstene til fastbrændselskedler  25.03.97
109 Øget tilslutning af erhvervskunder til fjernvarme  25.03.97
108 Granbrænde  16.12.96
107.2 Brændværdier  26.03.99
106 Træflis – kemisk sammensætning  16.12.96
105 Fabrikanter/leverandører af større fyringsanlæg til halm og flisfyring  16.12.96
104 Energikorn: Spild ved høst og håndtering af triticale i storballer  26.09.96
103 Energikorn: Høst og håndtering af energikorn i storballer  26.09.96
102 Træbrændselsressourcer i Danmark  26.09.96
101 Omsætning af emissionsværdier for biobrændsler  26.09.96
100 Fyringsforsøg med energikorn på varmeværker  31.07.96
99 Leverandører af halm- og træpiller  31.07.96
98 Nøgletal for halmfyrede varmeværker  31.07.96
97 Brandsikring af halmfyr  11.04.96
96 Flismængde pr. træ som funktion af diameter og højde  11.04.96
95 Svovlafgift på biobrændsler  11.04.96
94 Bioenergy E-mail List  20.12.95
93 Anlægspriser for halmfyrede fjernvarmeværker  20.12.95
91 Kalibrering af energimålere  04.10.95
90 Skema til registrering af brændselsforbrug  04.10.95
89 Flis- og rundtræmotoden i ung gran  04.10.95
88 Produktion i danske energiskove af pil  03.07.95
87 Udvaskning af byg- og hvedehalm  03.07.95
86 Halm og kerners kemiske sammensætning  03.07.95
85 Produktion af flis til mindre flisfyringsanlæg  28.03.95
84 Røgrensning på mindre halmkedler. Venturi-scrubber  28.03.95
83 Halmarters kemiske sammensætning  28.03.95
82 Vandindhold i flis – omregning af vægtbasis  28.03.95
81 Mindre flisfyringsanlæg  15.12.94
80 Små træpillefyrede fjernvarmesystemer  15.12.94
79 Næringsstoffer og tungmetaller i halm- og flisaske  15.12.94
78 Fyring med korn og nonfood-afgrøder  28.09.94
77 Halmressourcer i Danmark på længere sigt  28.09.94
76 Tørring af flis til kraftvarmeproduktion  28.09.94
75 Uorganiske bestanddele i halm  20.06.94
74 Fabrikanter/leverandører af flisfyringsanlæg mindre end 1 MW  20.06.94
73 Støv og mikroorganismer i halmlagre  20.06.94
72 Anlægspriser for flisfyrede varmeværker  25.03.94
71 Leverandører af halm- og træpiller  25.03.94
70 Fyring med halm- og træpiller i mindre fyringsanlæg  25.03.94
69 Beregning af brændværdi ved forskellige vandindhold 15.12.93
68 Opmåling af brænde  15.12.93
67 Oversigt over brændværdier  15.12.93
66 Valg af posefiltermaterialer  20.10.93
65 Driftserfaringer med filterposer på halmfyrede værker  20.10.93
64 Affaldsneddeler til produktion af energitræ  15.06.93
63 Afregning af skovflis  15.06.93
62 Vandindhold i flis – håndteringsproblemer  15.06.93
61 Nøgletal for emission fra halmfyrede anlæg  01.10.98
60 Lageromkostninger for halm til fjernvarme  15.06.93
59 Udspredning af aske  26.03.93
58 Lagring af flis, chunk og brænde fra heltræer  26.03.93
57 Grænseværdier for emissioner fra fyring med biobrændsler  26.03.93
56 Kedelrørsrensning  15.12.92
55 Økonomi i akkumuleringstanke  15.12.92
54 Fabrikanter/leverandører af halmfyringsanlæg mindre end 1 MW  15.12.92
53 Beregning af røgtab ved halmfyring  08.10.92
52 Brændselsomkostninger ved flisfyring  08.10.92
51 Dimensionering af akkumuleringstanke  08.10.92
50 Årstidsvariationen i vandindholdet i frisk flis  19.06.92
49 Frigørelsesfonde til finansiering af halm- og flisprojekter  19.06.92
48 Halmpriser  19.06.92
47 Styringsmidler for indkøb af brændselsflis  12.03.92
46 Spidslastfyring med spildolie  12.03.92
45 Fyring med træpiller  12.03.92
44 Fyring med korn  12.03.92
43 Lokal og regional opgørelse af flismængder  15.12.91
42 Måling af vandindhold med mikrobølgeudstyr  15.12.91
41 Økonomien i halmfyrede varmeværker  15.12.91
40 Brændværdier for træ og træbrændsler  15.10.91
39 Halmpilleproduktion i Ølgod  15.10.91
38 Halmpilleproduktion på Bornholm  15.10.91
37 Kornets (halmens) udviklingsstadier  20.06.91
36 Halmens forbrændingskvalitet og sukkerindhold  20.06.91
35 Skaktforgasning af halm på Kyndbyværket  20.06.91
34 Nedrivningstømmer til energiformål  20.06.91
33 Derfor er en lav kulilte-emission vigtig  27.03.91
32 Dimensionering af kedeleffekt  19.03.91
28 Varmetab fra præisolerede fjernvarmerør  05.11.90
20 Halmkedler – røggaskorrosion og driftsforhold  19.12.89
18 Røggaskondensering med varmepumpe  15.12.89
17 Flislagring under tag  30.11.89
15 Varighedskurver  29.09.89
13  Årsvirkningsgrad ved fyring med halm 17.05.89

En oversigt over videnblade udarbejdet i regi af Forskningscentret for Skov og Landskab udenfor Videncentret (Skovbrugsserien) er tilgængelige på her.

An overview of fact sheets issued by the Danish Forest and Landscape Research Institute can be accessed here (Danish).

 

FORCE Technology. Seneste opdatering 09. marts 2005